Tiếng Việt

Tuyên bố từ Thị Trưởng Kirkland Penny Sweet

Hội đồng thành phố Kirkland rất bức xúc và phiền lòng vì những hành động bạo lực với người Mỹ gốc Á vừa qua và vẫn đang tiếp diễn trên toàn quốc. Theo nghiên cứu gần đây dựa trên các số liệu thống kê của sở cảnh sát khắp các thành phố lớn tại Hoa Kỳ, các hành vi phạm tội thù ghét người gốc Á đã tăng gần 150 phần trăm trong năm 2020.

Chúng ta bài trừ các hành động thù ghét và bạo lực với con số hành vi phạm tội thù ghét người gốc Á ngày càng tăng và chúng ta phải ngăn chặn sự lan rộng của hành vi phân biệt này để giữ an toàn cho cộng đồng. Trách nhiệm chung của tất cả chúng ta không chỉ là lên tiếng và chấm dứt các hành vi phạm tội thù ghét mà còn phải tiếp tục kiểm tra và chấm dứt hành động phân biệt chủng tộc một cách có tổ chức và hệ thống, bài trừ hành vi thù ghét và khơi dậy lòng nhân đạo trong mỗi chúng ta.

Chúng ta hướng lòng về những hàng xóm người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương đã phải chịu hành động thù ghét và bạo lực. Các nạn nhân xứng đáng được hỗ trợ và đối xử công bằng cũng như có các hệ thống nhằm đảm bảo rằng những kẻ phạm tội phải chịu hậu quả cho các hành động vô đạo đức. Ưu tiên cao nhất của chúng ta là giữ an toàn cho cộng đồng và chúng tôi ủng hộ bất kỳ ai tại Kirkland phải chịu hành vi thù hằn và bạo lực đứng lên tố cáo vụ việc với sở cảnh sát. Mọi người không nên giữ im lặng. 

Sở Cảnh Sát Kirkland điều tra kỹ lưỡng mọi báo cáo về hành vi phạm tội thù hằn và nghiêm túc xem

xét các báo cáo đó. Sở cảnh sát luôn phục vụ 24 giờ mỗi ngày qua số 425-577-5656 (không khẩn cấp)
hoặc 911 (khẩn cấp).  

Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt hành vi bạo lực phân biệt chủng tộc trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị.

Tuyên Bố của Cảnh Sát Trưởng Kirkland Cherie Harris

“Sở Cảnh Sát Kirkland đoàn kết với cộng đồng Người Mỹ Châu Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (AAPI). Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ tất cả mọi người ở Kirkland và trách nhiệm này là mấu chốt của việc chúng tôi là ai và tất cả những gì chúng tôi thực hiện. Chúng tôi thúc giục bất kỳ ai phải đối mặt với hành vi thù hận hãy báo cáo trải nghiệm của mình, ngay cả nếu quý vị không tin rằng những gì đã xảy ra không đạt đến mức độ của một hành động tội phạm. Bất kỳ ai gặp phải sự quấy rối, bạo lực hoặc đe dọa bạo lực cần liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để chúng tôi có thể trợ giúp. Hành vi thù hận và bạo lực ở Kirkland sẽ không được dung thứ". - Cảnh Sát Trưởng Harris

Cách Báo Cáo Hành Vi Phạm Tội Thù Hận hoặc Phân Biệt

Nếu quý vị gặp phải sự quấy rối, bạo lực hoặc đe dọa bạo lực, vui lòng gọi 911 ngay lập tức. Để báo cáo những trường hợp không khẩn cấp, vui lòng gọi Sở Cánh Sát Kirkland theo số 425-577-5656. Do tính chất nhạy cảm và khẩn thiết của hành vi phạm tội thù hận và phân biệt, Sở Cảnh Sát Kirkland yêu cầu các báo cáo cần được thực hiện qua điện thoại hoặc trực tiếp và không qua hệ thống báo cáo trực tuyến.

Sở Cảnh Sát Kirkland liên tục điều tra kỹ lưỡng mọi báo cáo về hành vi phạm tội thù hận và nghiêm túc xem xét các báo cáo đó. Theo RCW (Revised Code of Washington, Đạo Luật Sửa Đổi Washington) Tiểu Bang Washington: "Một người phạm tội thù hận nếu người đó thực hiện một trong những hành động sau một cách ác ý và cố ý vì nhận thức của người đó đối với chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, giới tính, định hướng tính dục, bản dạng hoặc nhận dạng giới, hay tình trạng khuyết tật tâm thần, thể xác hoặc giác quan của nạn nhân".

Ngoài ra, nếu quý vị là nạn nhân của một hành vi phân biệt đối xử, có các tổ chức có thể trợ giúp. Một số tổ chức được liệt kê tại www.kirklandwa.gov/AAPISupport. Vui lòng chọn một tổ chức phù hợp với tình hình và hỗ trợ ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi chấp nhận quý vị nộp đơn báo cáo với chỉ một tổ chức hoặc quý vị có thể chọn gửi đơn đến nhiều tổ chức.